Interview with Bagirella: mother & daughter with a fashion label

I love discovering new designers, especially when their work is driven by passion. Bagirella is one of those ateliers who create street style friendly outfits with effortless chic and undoubted sense for femininity.

I found myself not only browsing their online shop and Instagram feed for inspiration, but also drawn into their fun story and playful side. Just in the same time I’ve been asked by so many of my Bulgarian readers to include translation of my fashion blog posts. What a better way to start than with an interview with one of the ladies of the creative due called Bagirella?!

Обичам да откривам нови дизайнери, особено такива чийто модни творения са сътворени със страст. Багирела е едно от онези ателиета, които създават т.н. мода на улицата с безгрижен шик и несъмнено усещане за женственост.

Улових се не само да разглеждам техния сайт и Инстаграм за вдъхновение, но също така бях увлечена от забавна им история и закачлив стил. Тъкмо по това време получих множество запитвания от моите български читатели, да започна да превеждам модните си постове. Какъв по-добър начин от това да започна с интервю с една от дамите на креативното дуо Багирела?!

Bagirella is…

Bagirella is a dream come true for a mother and daughter, who actually feel more like best friends or sisters. Ani (the mom) is the one with 20 years of experience in this field, whilst Gabby is the one who loves fashion, and is silly enough to believe that anything is possible. Which has proven to be helpful sometimes.

They are a very emotional duo, and they even take things seriously. For them the hardest times are the funniest times. They may fight a lot, but it’s part of the process, and they always have each other. “That’s the thing when you have your mother for a partner, nothing can break you apart” says Gabby.

The clothing we make are changing. We learned many thing after we started: about the business, retail, sales and other fun stuff, and that reflects on the clothing we make. We evolve constantly, and that is the most exiting thing – it’s a very dynamic business. We love the process of creating!

Багирела е…

Багирела e една осъществена мечта на майка и дъщеря, които всъщност приличат повече на най-добри приятелки или сестри. Ани (майката) е тази, която има 20 годишен опит, а Габи е тази, която обича модата и е достатъчно налудничава да вярва, че всичко е възможно.  Което понякога се оказва много полезно качество.

Те са едно много емоционално дуо и понякога приемат нещата много сериозно. За тях най-тежките моменти са и най-забавните. Карат се често, но това е част от работния процес, и винаги се подкрепят. “Така се сучва, когато майка ти е бизнес партньор – нищо не може да ви раздели“, казва Габи.

Дрехите, които правим, постоянно се променят. Научихме много неща, след като започнахме – относно бизнеса, продажбите и много други такива забавни неща, които се отразяват на дрехите, които правим. Развиваме се постоянно и това е най-вълнуващото – бизнесът ни е много динамичен. Обичаме процеса на създаване!

Bagirella - interview with the creative team

How did you start a fashion label?

Gabby is not quite sure how it all began. The mum had a company for 10 years old, and her daughter pretty much grew up there. They’ve always wanted to have their own clothing line and the time came a few years ago. “We didn’t think too much – we just decided, that if we don’t do it now it’s never going to happen, so we took the first step of creating Bagirella.

Bagirella is actually Gabby’s name inverted. It came from her little cousin who couldn’t pronounce Gabby, so she kept calling her Bagy. Eventually, everyone in the family started calling her Bagy… and her mother thought that it would be the perfect name of a new design label. Now the family stopped using the nickname, but Bagy lives a new life. She is all grown up and became Bagirella.

Как решихте да започнете модна марка?

Габи не е много сигурна как започна всичко. Майка й е имала собствена фирма от поне 10 години, а тя самата е израстнала в нея. Винаги са искали да имат тяхна собствена линия дрехи и преди няколко години са събрали смелост да го направят. “Не го мислихме прекалено много – просто решихме, че ако не действаме сега, никога няма да се случи и така предприехме първите стъпки в създаването на Багирела.

Багирела всъщност е името на Габи, обърнато наопаки. Нейната по-малка братовчедка не е можела да казва Габи, а вместо това е произнасяла Баги. В един момент цялото семейство започва да я нарича Баги… докато майка й решава, че това е подходящо име за фирмата им. Сега семейството не я нарича така, но Баги живее в нова форма. Баги е порастнала и се у превърнала в Багирела.

What’s the challenge of working in a team with your mother?

Oh, challenges…” – Gabby sighs: “We have lots of those. Mainly because of the age difference, but we always find a way to stick together. Probably because she made me, and fed me and stuff like that.

The creative duo actually works a lot and most of the time they spend together is in conversations about Bagirella or the orders they have to make. “We are a clothing manufacturer at first, you know. We are a great team because each of us is good at her own thing and that’s how we complement each other. Oh, and we love coffee – a cup of coffee always makes things better!

Какви са предизвикателствата да работиш с майка си?

О, предизвикателствата…” – въздиша Габи: “Ние имаме доста такива. Основно заради разликата в годините ни, но винаги намираме начин да се разберем. Вероятно защото тя ме е създала, хранила и се грижила за мен.

Креативното дуо всъщност работи много и през повечето време, прекарано заедно, обсъждат Багирела и поръчките, които трябва да изпълнят. “Ние сме производител на дрехи, нали разбираш. Ние сме чудесен отбор, защото всяка от нас е добра в нейната работа и взаимно се допълваме. О, и обичаме кафе – чаша кафе винаги оправя нещата!

Bagirella - mother and daughter at work

What’s the fashion stage in Bulgaria?

In my opinion the fashion stage in Bulgaria is not one of the greatest.” Gabby explains that in the last few years she’s seen new emerging brands which create good designs and people have started to appreciate this. “I’m hoping that in the future there will more Bulgarian production which doesn’t only get exported by sells in the country.”

Каква е модната сцена в България?

Според мен модната сцена в България не е една от най-добрите.” Габи пояснява, че през последните години наблюдава нови марки, които създават добри дизайни и хората са започнали да оценяват това. “Надявам се в бъдеще да има по-голямо българско производство, предназначено не само за външния, но и за вътрешния пазар.

Bagirella ruffled top - street style Bagirella top with stripes and overalls - street style

Who’s the Bagirella woman?

The Bagirella clothing is for the young ladies who go to work and need to look appropriate. “We keep the communication with our sellers so we can make the clothes the customers want. I may say it’s very different depending on where the store is.

Каква е жената, която Багирела облича?

Дрехите на Багирела за предназначени към младите дами, които ходят на работа и трябва да се обличат подходящо. “Поддържаме добра комуникация с нашите търговци, за да правим такива дрехи, каквито клиентите ни искат. Трябва да отбележа обаче, че те са доста различни според това, къде се намира магазинът.

What are your current favourite fashion trends?

I actually really love the 90s trend that is so popular right now. My favorites for the fall are over-the-knee boots – I just love them. The last time they were in trend I literally wore my boots every day! 

The other thing I’m obsessed with are the wide pants and mom’s jeans. They are both feminine and comfortable, yet always look stylish.

Кои са любимите ти модни тенденции в момента?

Много обичам стила на 90-те, който е много популярен в момента. Любими за есента са ми ботушите над коляното – много ги харесвам. Последният път, когато бяха на мода, буквално ги носех всеки ден!

Също така много харесвам широките панталони и дънките на мама. Те са женствени и удобни, но също така изглеждат много стилни.

Bagirella - new collection: stripy trousers

What is your favourite piece from your latest collection?

Trousers with stripes: The shape is like sport pants, super comfortable and most importantly you don’t need to iron them. Wash them and you’re ready to go!

Коя ти е любимата дреха от вашата последна колекция?

Панталони на райе: Кройката им е като на спортен панталон, супер удобни са и най-важното не е нужно да се гладят. Переш и обличаш!

 


You can shop Bagirella online and follow the two ladies on Instagram, Facebook and Pinterest.
I hope you enjoyed this interview and will be happy to read your comments below xx

Можеш да пазариш Багирела онлайн, както и да последваш двете дами в Instagram, Facebook и Pinterest.
Надявам се, че ви хареса това интервю и ще се радвам да прочета какво мислите в коментарите по-долу 🙂

 

 

Like what you see? Please, share: